Dictionar

Autor

A

 

An contractual

-fiecare an de la data inceperii asigurarii sau de la aniversarea politei, pentru care sau platit primele datorate ;

 

Asigurat

-persoana a carei viata constituie obiectul asigurarii ;

 

Active ale unui fond de pensii administrat privat
– instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participantilor;

 

Activ personal
– suma acumulata in contul unui participant, egala cu numarul de
unitati de fond detinute de acesta, inmultite cu valoarea la zi a unei unitati de fond;

 

Administrator
– societatea comerciala pe actiuni constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare si cu prevederile prezentei legi, denumita societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii si, optional, furnizarea de pensii private;

 

Administrator special
– persoana juridica autorizata sa administreze un fond de pensii administrat privat, desemnata sau selectata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, si care se subroga in drepturile si obligatiile administratorului pentru o perioada determinata;

 

Agent de marketing al fondului de pensii
– persoana fizica sau juridica mandatata de administrator sa obtina acordul de aderare a participantilor;

 

B

 

Beneficiar

-mostenitorul participantului,persoana indreptatita sa primeasca indemnizatii ca urmare a producerii evenimentului definit conform prevederilor Codului civil;

 

Beneficii colaterale
– orice avantaje, precum facilitati banesti sau cadouri, altele decat cele care rezulta din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private;

 

 

C

 

Contul de unituri

-un cont individual , administrat de catre o societate pentru o anumita asigurare ;

 

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
– autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului Romaniei, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005;

 

Consiliul de supraveghere speciala
– consiliul constituit din doua sau mai multe persoane, in functie de numarul de participanti la un fond de pensii administrat privat, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei si care asista si supervizeaza activitatea administratorului, pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului de pensii;

 

Contributii
– sumele platite de participanti si/sau in numele acestora la un fond de pensii administrat privat;

 

D

 

Data maturitatii

-data la care expira asigurarea ;

 

Detinatorul asigurarii

-contractantul asigurarii care incheie contractul de asigurare cu societatea ;
Depozitar
– institutia de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara, ori sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, avizata de Comisie pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate activele fiecarui fond de pensii administrat privat;

 

F

 

Fond de pensii administrat privat, denumit in continuare fond de pensii
– fondul constituit prin contract de societate civila, incheiat intre participanti, in conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civila particulara si cu dispozitiile prezentei legi;

E

 

Eveniment asigurat

-decesul asiguratului pe durata asigurarii ;

 

IInstitutie de evidenta
– institutia care are ca atributie legala evidenta asiguratilor
din sistemul public de pensii;

 

Instrumente financiare:
a) valori mobiliare;
b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
c) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit;
d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri;
e) contracte forward pe rata dobanzii;
f) swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni;
g) optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii;
h) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata;P
Polita

-documentul emis de catre societate pentru a confirma incheierea asigurarii ;
Participant
– persoana care contribuie sau/si in numele careia s-au platit contributii la un fond de pensii si care are un drept viitor la o pensie privata;

 

Pensie privata
– suma platita periodic participantului sau beneficiarului, in mod suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public;

 

Platitor
– persoana fizica sau juridica care, dupa caz, retine si vireaza contributia individuala de asigurari sociale;

Pondere zilnica a unui fond
– raportul dintre activul net total al fondului si suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate in ziua respectiva;

 

Pret de cumparare

-pretul la care societatea aloca unitu-ri in programul de investitie ;

 

Pret de vinzare

-pretul la care societatea anuleaza unitu-ri ;

 

Prima aditionala

-o marire a primei alta decit o indexare;

 

Ponderea medie a unui fond pe o anumita perioada

– media aritmetica a ponderilorzilnice ale fondului pe perioada respectiva;

 

Prospect al schemei de pensii private

– documentul care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii;

Program de investiti unit-linked

-un program intern de investitii administrat ;

 

R

 

Rata de rentabilitate a unui fond de pensii
– logaritm natural din raportul dintre valoarea unitatii de fond din ultima zi lucratoare a perioadei si valoarea unitatii de fond din ultima zi lucratoare ce preceda perioada respectiva;

randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezinta diferenta dintre

valoarea unitatii de fond din ziua respectiva si valoarea unitatii de fond din ziua precedenta, totul raportat la valoarea unitatii de fond din ziua precedenta;

 

Rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor
– suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecarui fond pe o perioada si ponderea medie a fondului in totalul fondurilor de pensii pe aceeasi perioada;

 

Riscuri
– riscurile legate de deces, invaliditate si longevitate;S

 


Schema de pensii private

– un sistem de termene, conditii si reguli pe baza carora administratorul investeste activele fondului de pensii in scopul dobandirii de catre participanti a unei pensii private;

 

U

 

Unit

– o parte proportionala a unui program de investitii alocata doar pentru stabilirea indemnizatiilor acestei asigurari ;

 

Unit initial

– un unit alocat prin plata primelor de asigurare sau orice alta marire a primei de asigurare , exceptind indexarea anuala;

numarul total de unitati ale fondului la aceeasi data.

 

V

 

Valoarea unitatii de fond

– raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumita data si numarul total de unitati ale fondului la aceeasi data.

 

comment closed

advertise

Subscription

You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.

CATEGORII

Reclama Etarget

trafic

Nana Stil un site cu stil

Google+