Indemnizatia de somaj 2015 ,calcularea indemnizatiei de somaj pe 2015.

Autor

Indemnizatia de somaj 2015 – noile reglementari si modificari valabile la calcularea indemnizatiei de somaj pe 2015

Ministerul Muncii a elaborat un proiect de HG prin care sunt reglementate noile obligatii declarative pe care angajatorii trebuie sa le indeplineasca, ca urmare a modificarilor aduse in domeniul sistemului asigurarilor de somaj.
Potrivit proiectului citat, absolventii institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani se considera ca nu au reusit sau nu au putut sa se incadreze in munca, daca fac dovada ca in perioada de 60 de zile de la data absolvirii s-au inregistrat la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti ori la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati in conditiile legii sau care nu se supun potrivit legii conditiei de acreditare, in vederea medierii pentru incadrare in munca.

Dovada inregistrarii la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca se face cu o adeverinta eliberata de furnizori, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii.

In vederea certificarii stagiilor de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatie de somaj, angajatorii au obligatia, de a elibera persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu, o adeverinta din care sa rezulte baza lunara de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj stabilita potrivit Titlului IX2 “Contributii sociale obligatorii” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare luna, din ultimele 12 luni, inainte de data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, pentru care acestia le-au retinut si virat la bugetul asigurarilor pentru somaj contributia individuala prevazuta la art.27 din lege si au platit contributia datorata de angajator, precum si, dupa caz, urmatoarele:
a) daca inregistreaza debite la bugetul asigurarilor pentru somaj;
b) perioada pentru care nu s-au platit contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj si suma aferenta acestei perioade;
c) daca se regasesc in una dintre situatiile prevazute la art.34 alin.(2) din lege.

Adeverinta va contine si date cu privire la perioadele in care s-a prestat activitatea, perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu au fost suspendate, precum si data si motivul incetarii acestora, date care se verifica si se certifica de agentiile pentru ocuparea fortei de munca pe baza inscrisurilor efectuate in carnetul de munca, pentru perioadele pana la data de 31 decembrie 2010 si pe baza informatiilor care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca de Inspectia Muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.

Adeverinta se verifica si se certifica in ceea ce priveste datele referitoare la baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, pe baza informatiilor cuprinse in declaratiile lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazute la Titlul IX2 “Contributii sociale obligatorii” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, depuse de angajator, care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice.

In situatia in care pana la data de 31 decembrie 2010 nu se poseda carnet de munca, dovada existentei unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010, se efectueaza cu alte acte prevazute de lege.
In situatia in care sunt identificate neconcordante intre continutul adeverintei si informatiile din cuprinsul declaratiilor depuse de angajator si/sau inscrisurile efectuate in carnetul de munca pana la data de 31 decembrie 2010 ori se constata ca angajatorul nu a depus potrivit prevederilor legale declaratia lunara, agentiile pentru ocuparea fortei de munca solicita in scris angajatorului corectarea respectivelor documente si depunerea lor la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, cu exceptia declaratiei lunare care se depune potrivit Titlului IX2 “Contributii sociale obligatorii” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.


Persoane fizice care au realizat venituri profesionale:
Pentru persoanele fizice care au realizat venituri de natura profesionala, pentru care, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.58/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a datorat si platit contributia individuala de asigurari pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, se vor avea in vedere veniturile determinate prin aplicarea asupra veniturilor realizate de persoanele asigurate obligatoriu pentru activitatile desfasurate pe baza contractelor de drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art.7 alin.(1) pct.131 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si/sau pe baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, a unui coeficient rezultat ca raport intre cota de contributie individuala de asigurari pentru somaj si cota de contributie datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit legii, de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj.Zile cu norma intreaga lucrate intr-o lunaIncepand cu declararea contributiilor sociale datorate conform legii potrivit Titlului IX2 “Contributii sociale obligatorii” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, pe baza informatiilor cuprinse in declaratiile lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, si puse la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, pe cale electronica, din sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice, se calculeaza prin impartirea numarului de ore efectiv lucrate in luna, in care se includ si orele suspendate in luna pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator conform legii la numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).Rezultatul obtinut se coreleaza cu numarul de zile lucratoare in luna. In situatia in care rezultatul obtinut este egal cu numarul de zile lucratoare in luna, stagiul de cotizare este egal cu 1 luna. in situatia in care rezultatul obtinut este mai mic decat numarul de zile lucratoare in luna, la stabilirea stagiului de cotizare se iau in considerare numai zilele cu norma intreaga lucrate in luna calculate potrivit modalitatii de calcul. in situatia in care rezultatul obtinut ca urmare a aplicarii formulei este exprimat in fractiuni de zile cu norma intreaga lucrata in luna, orele care corespund unei fractiuni de zile cu norma intreaga lucrata in luna vor fi considerate ca o zi cu norma intreaga lucrata in luna.Pentru asiguratii cu mai multe contracte individuale de munca, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se obtine prin insumarea numarului de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, calculate conform alin. (4), pentru fiecare contract individual de munca.Perioade pentru care se aplica scutire de la plata contributieiPrin derogare, pentru perioadele in care se aplica scutire de la plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj si constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei, potrivit dispozitiilor legale, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaza cu formula: numarul de ore efectiv lucrate in luna, in care se includ si orele suspendate in luna pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator conform legii, la care se adauga numarul de ore suspendate in luna in temeiul art.52 alin.(1) lit.d) din Legea nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii, iar rezultatul se imparte la numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).Prin derogare, pentru perioada pentru care se aplica scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/2010, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaza cu formula: numarul de ore efectiv lucrate in luna, in care se includ si orele suspendate in luna pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator conform legii, la care se adauga numarul de ore suspendate in luna, conform legii, in care nu se includ orele suspendate pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator conform legii, iar rezultatul se imparte la numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).Pentru persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, perioadele in care s-au datorat si s-au platit contributiile individuale de asigurari pentru somaj potrivit prevederilor legale constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit art.III alin.(25) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010, cu modificarile ulterioare.Obligatia de instiintare in scris a agentiei pentru ocuparea fortei de munca asupra aparitiei starii de incapacitate temporara de munca se considera indeplinita daca in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical, a unei declaratii pe proprie raspundere din care sa rezulte seria si numarul certificatului de concediu medical, data acordarii acestuia, numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, datele de identificare ale persoanei careia i s-a eliberat certificatul de concediu medical si adresa la care aceasta persoana va locui pe perioada valabilitatii concediului medical.

Scutiri de la plata contributiei la somaj
Pentru a beneficia de scutirea de la plata contributiei la somaj timp de un an, angajatorii care incadreaza in munca absolventi ai unor institutii de invatamant vor depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la Titlul IX2 “Contributii sociale obligatorii” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr.16, insotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plata.Totodata, angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale vor depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la Titlul IX2 “Contributii sociale obligatorii” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr.20, insotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plata, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere data prin reprezentantul legal al angajatorului, din care sa rezulte ca, in raport cu numarul de angajati, angajatorul si-a indeplinit obligatia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv ca nu are potrivit legii obligatia de a angaja persoane cu handicap.In situatia angajatorilor persoane juridice care au sucursale si/sau puncte de lucru, incheierea conventiilor in baza carora se acorda, dupa caz, subventiile deductibile, scutirile sau reducerile contributiilor datorate de angajator, efectuate in temeiul legii, se realizeaza intre respectivii angajatori, denumiti in continuare unitati centrale si agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala acestia isi au sediul.Subventiile, scutirile si reducerile din contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj se opereaza la nivelul unitatilor centrale, care pot efectua regularizari intre sumele datorate de catre sucursalele si/sau punctele lor de lucru si sumele pe care le are de recuperat pe seama acelor sucursale si/sau puncte de lucru care au dreptul la subventii, scutiri si reduceri ale contributiilor datorate, mai mari decat volumul acestora.Incepand cu data de 1 februarie 2011 se abroga Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.Prevederile nu se aplica pentru declararea contributiilor obligatorii de asigurari pentru somaj aferente veniturilor anterioare lunii ianuarie 2011, precum si pentru depunerea de declaratii rectificative a declaratiilor lunare aferente lunilor anterioare lunii ianuarie 2011.

 

ALTI VIZITATORI AU MAI CAUTAT SI....

comment closed

advertise

Subscription

You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.

CATEGORII

Reclama Etarget

trafic

Google+